book, pen, people-2592057.jpg

Framtidens komvux: Utmaningar och möjligheter diskuterades under Skolverkets webbinarium

En av de framträdande frågorna var organiseringen av komvux och hur den sätter gränser för vad lärare kan göra. Många lärare har svårt att relatera till de övergripande målen och upplever att deras roll primärt handlar om utvärdering och mätning av kunskap, snarare än att designa undervisningsprocesser. Läroböcker och lärplattformar har en betydande styrande roll, vilket begränsar lärarens autonomi i att organisera undervisningen.

En av de mest betydande utmaningarna som identifierades var fragmentiseringen av arbetsbelastningen, vilket resulterar i begränsad tid för lärare och snabb genomgång av ämnen. Dessutom nämndes utmaningar i samband med kontinuerlig antagning och kommunernas svårighet att kvalitetssäkra vuxenutbildningen, speciellt i små kommuner där det innebär höga kostnader. För att möta dessa utmaningar föreslogs att det behövs ett ökat fokus på ämnets syfte och tydligare dokumentation av lärarnas autonomi.

Ett annat betydande ämne som togs upp var det mål- och resultatstyrda systemet inom komvux. Forskare konstaterade att fokus har förskjutits alltmer mot mätbara utfall, vilket har trängt undan de breda läroplansmålen. Utvärderingsfunktionen har kommit att dominera över den pedagogiska funktionen i läroplanen. Dessutom uppmärksammades den svåröverskådlighet som präglar komvux-kurser, och vikten av att arbeta med elevers progression över tid, där individuella studieplaner (ISP) pekades ut som ett potentiellt verktyg. Dock betonades att ISP har riskerat att bli mer administrativt snarare än pedagogiskt inriktat enligt tidigare forskning.

Diskussionerna på webbinariet belyste även likheter mellan utmaningar inom komvux och andra skolformer. Det framkom att fokuset på betyg och mätbara resultat ofta prioriteras framför utbildningens övergripande syfte och mål. Det ställdes frågor kring lärarnas professionella autonomi och bekymret över att det ekonomiska perspektivet ibland prioriteras framför kvalitetsperspektivet. Det ifrågasattes om det befintliga systemet kan upprätthålla kvaliteten och hur kommunerna kan hantera detta.

För att möta dessa utmaningar efterlyste lärare mer stöd från rektorers pedagogiska ledarskap och betonade vikten av kollegialt samarbete. Det noterades att lärarna ofta känner sig ensamma i det fragmentariska komvux-systemet, vilket leder till en varierande kvalitet mellan olika skolor och kurser. Betydelsen av att involvera eleverna i planeringen och arbeta med individanpassning betonades som en metod för att förbättra kvaliteten, både inom SFI och andra yrkesutbildningar.

Vidare diskuterades den påtagliga förskjutningen från ett bildningsideal till att komvux primärt ses som en arbetsmarknadsförsörjning. Det framhölls att arbetsmarknadspolitiken snabbt har integrerats i utbildningspolitiken inom komvux under de senaste åren. Det betonades vikten av att fortsätta diskussionen för att säkerställa en väl fungerande praktik. Likvärdighet lyftes också som en utmaning, där behovet av extra stöd för många elever inte alltid tillgodoses enligt lagstiftningen.

Under webbinariet betonades också behovet av att inkludera komvuxpedagogik i lärarutbildningen, då detta område för närvarande får begränsad uppmärksamhet. Slutligen framhölls betydelsen av att skapa förutsättningar för kollegialt lärande och att balansera kvalificering och bildningsidealet i komvux.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *