Ny modell för att kartlägga och förebygga avbrott i vuxenutbildning

Modellen är inspirerad av Talhammer m.fl. (2023).

Fyra tyska forskare har tagit fram en modell för att kartlägga och förebygga avbrott i vuxenutbildning (Talhammer, m.fl. 2023). Jag har tagit mig friheten att förenkla modellen. Den ursprungliga engelska modellen och även en översatt version på svenska där jag förklarar den mer ingående hittar du här

Modellen föreslår att avbrott beror på en bristande överensstämmelse eller passform mellan den vuxna eleven och det utbildningsprogram de är inskrivna i.

Den bristande överensstämmelsen kan uppstå från tre olika källor: personliga faktorer, institutionella faktorer och sociala faktorer.

Personliga faktorer

Elevens personliga egenskaper såsom motivation, mål och tidigare kunskaper.
Om dessa faktorer inte är i linje med utbildningens krav kan eleven ha svårt att klara av studierna.

Institutionella faktorer

Avser utbildningsprogrammet eller kursen, inklusive läroplan, kursplan, undervisningsmetoder och tillgängliga resurser. 
Om dessa faktorer inte är lämpliga för eleven kan hen ha svårt att engagera sig i studierna.

Sociala faktorer

Elevens sociala sammanhang, inklusive familj, arbete och omgivande samhälle. 
Om dessa faktorer inte stödjer elevens studier kan hen ha svårt att balansera sina olika åtaganden, vilket kan leda till studieabrott.

Dessa tre källor till bristande överensstämmelse kan samverka med varandra och skapa en negativ återkopplingscykel som leder till avbrott. Till exempel kan en elev som kämpar med att förstå syftet med läroplanen eller inte kan nå upp till kursmålen bli omotiverad, vilket leder till ytterligare svårigheter och till slut avbrott i utbildningen.

Sammanfattningsvis ger modellen som föreslås i artikeln en användbar ram för att förstå den komplexa samverkan av faktorer som kan bidra till avbrott från vuxenutbildning.Genom att identifiera källorna till bristande överensstämmelse och åtgärda dem kan verksamheten arbeta för att minska avbrottstakten och förbättra resultaten för vuxna elever. Här får studie- och yrkesvägledningen en viktig roll för det handlar om att ha god kännedom om eleven och utbildningen. Ett sätt att skaffa sig det är genom kartläggning av både individer och utbildningar.

Tips från coachen

De olika personliga, individuella och sociala faktorerna överlappar och alla inte kan ta ansvar för allt. Modellen kan vara användbar för att få syn på helheten – det vill säga hur de olika faktorerna samspelar.  Skolan kan inte påverka elevens sociala och personliga faktorer fullt ut, men när det exempelvis kommer till distansundervisning blir det oerhört viktigt att skapa en stödjande organisation. Att eleverna får möjlighet att komma till en plats och fika, att det finns lärare och andra elever att träffa där. 

Så även om exempelvis lärare eller rektor bara kan ta ansvar för sin del, blir det viktigt att känna till de delar som hänger ihop med den egna delen och fundera på hur elev, personal och verksamhet tillsammans kan kompensera och komplettera. 

Reflektera mera

Hur hinns detta med i Komvuxverksamhet där en gymnasialkurs kan ges på mindre än 10 veckor och där elever ibland kan anmäla sig själva via en hemsida utan att komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare? 

Om du arbetar som lärare, studie- och yrkesvägledare eller administratör:
Tänk på en elev du har varit i kontakt med, eller en kurs som du på något sätt varit involverad i. Vilka faktorer känner du igen? Vad har du för erfarenheter? 
 
Om du arbetar som rektor eller skolchef:
Tänk på en skola eller ett utbildningsprogram. Vilka faktorer kan du identifiera där? 

Referenser
Talhammer, V., et al. (2023). Dropout in adult education as a phenomenon of fit – an integrative model proposal for the genesis of dropout in adult education based on dropout experiences. RELA, 13(3), 23-246. https://rela.ep.liu.se/article/view/3351/3438

1 thought on “Ny modell för att kartlägga och förebygga avbrott i vuxenutbildning”

  1. Pingback: Fördjupning av modell för att kartlägga avbrott i vuxenutbildning – ResearchSnapshots

Comments are closed.